P projektet – status 21. Juni 2024

En “mellemtid” på parkeringsprojektet er, at både udvalg og bestyrelse arbejder tæt sammen med Q-Park og besvarer spørgsmål og præciseringer. De par uger, vi troede, at svaret var væk på GF i april, er nu blevet til et par måneder. Læs iøvrigt referatet fra GF på www.ksvk.dk
Mvh
Henrik Batius Kristensen

Del på Facebook ved at klikke her:

Referat fra generalforsamlingen 2024 udsendt

Nyhedsbreve udsendt  til alle medlemmer.

Læs det her  Nyhedsblad maj 2024.

Overskrifterne er

 • Referat fra generalforsamlingen 2024
 • Regnskab for 2023, korrigeret 
 • Budget 2025, korrigeret
 • Hvordan undgår jeg gebyr for brev med kontingentopkrævningen
 • Gebyr for KSVK fra 2026 

Husk at klippe din hæk

Renholde fortovets forkanter og bagkanter samt rendestenen. På den måde kan vi holde udgifterne til renovering af især kloakkerne, men også vejens asfalt nede.

Klip din hæk ud, der skal også være plads til barnevogn og kørestole. Fjern ukrudt, sand og småsten i både forkanter og bagkanter, så du er med til at beskytte asfalt og regnvejrsbrønde. Der er mange penge at spare for os alle.

Ny lamper i anlægget

Kommunen har lovet os denne top, som udbedring af de blændegener, som mange generes af efter nye lamper blev sat op i anlægget i efteråret.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Gadelygterne i anlægget

Lamper i anlægget før og nu, og i fremtiden .

Lamperne i anlægget blev udskiftet sidste år.
 
Flere har henvendt sig til bestyrelsen for at høre, hvorfor og især om vi kunne udskifte dem, til nogen der ikke blænder. En enkelt særligt hårdt ramt har være ude og forsyne de nye lamper med Gaffa tape nok for at at begrænse generne. 
 
Bestyrelsen har derfor kontaktet kommunen, der har stået for udskiftningen, uden at vi blevet spurgt til råds
forinden. Vi skrev:
 
Vi i grundejerforeningen, som ejer området og han ansvar for vedligeholdelsen af anlægget, (privat fælles vej) og som var med til at vælge den gamle Bysted pullerter fra Louis Poulsen  i samarbejde med Københavns kommune er helt uforstående over for denne udskiftning. Vi vil derfor høre, om vi kan få gamle pullerter sat op igen, da disse netop var valgt fordi de ikke blændede?
 
På billederne herover er det de to rustne pullerter med 4 skærme, der er de gamle ligesom dem der ses på natbilledet er de gamle. De malede grå er de nye pullerter fra 2023.
 
Kommunen svarede først:
Vi er naturligvis ked af at den nye gadebelysning er til gene for de omkring liggende beboere. Grunden til at armaturerne er blevet udskiftet skyldes, at der grundet EU-lovgivning ikke længere må produceres lyskilder til de Bysted pullerter, som før stod på Fuglsang Alle.
 
Det er desværre ikke altid så simpelt og muligt i gadebelysning, blot at udskifte lyskilden til f.eks. LED. I det her tilfælde var der en mulighed, hvor vi kunne have skiftet hele midten af Bysted pullerten ud, med et såkaldt ”LED upgrade kit” fra Louis Poulsen – en retrofitløsning. Denne løsning giver desværre mindre lys ud på vejen end før. Da de gamle armaturer ikke har overholdt de anbefalede minimumsværdier for gadebelysning for den type vejklasse, som har til hensigt at øge trafiksikkerheden, trygheden og fremkommeligheden, valgte vi ikke at gå videre med retrofitløsningen.
 
Som myndighed for gadebelysningen i Kommunen har vi et ønske om følge anbefalingerne for gadebelysningen, derfor valgte vi at udskifte de 8 stk. Bysted pullerter og udskifte dem til de nye Iway pullerter. De er mere kraftige, og lyser vejen samt fortovet mere op, som anbefalingen foreskriver. Vi erkender at der er meget forskel i lysstyrken på den ældre Bysted pullert og den nye Iway pullert.
 
Vi arbejder også for at finde ud af om I er part i sagen, og dermed skal parthøres, da armaturerne er placeret på Fuglesang Allé, som har status Privat fælles vej. Hvis det viser sig at I er part i sagen, så vil vi naturligvis efterkomme dette.
 
I vil høre tilbage fra os inden for nærmeste fremtid.
Et par måneder senere 26APR24 svarer kommunen:
 

Kommunen ønsker, at det lysniveau der er fastsat i vejreglerne bliver overholdt på de veje, hvor kommunen varetager driften af gadebelysningen.

Vi skifter ikke de ny opsatte pullerter til Bysted, men vi vil gerne imødekomme jer med en anden pullerttop. Vi kan skifte pullerttoppen til iGuzzini Super Komfort. Det har dog den konsekvens at vores ønske om lysniveau på vejarealer ikke opnås, men blændingen vil blive reduceret.    Den top de foreslår der således ud.

IGuzzini Super Komfort pullerttop. 

Kommunen foreslår at vi kan få toppen udskiftet med den der vises herover, flere i bestyrelsen tilkendegiver at det ligner en acceptabel løsning.

Hvad siger vores medlemmer til dette forslag?

Skriv på FB, eller send en  mail til info@ksvk.dk, så vil bestyrelsen tage stilling til svarene på næste møde

Resultat af dette opslag.

Der kom 6 svar på på Facebook, der alle synes godt om dene lsøning.

Kommunen har herefter fået besked om dette og har derefter nu skrevet at de vil igangsætte en udskifting af lampetoppene den 6. maj 2024.

Del på Facebook ved at klikke her:

Så er der et nyt nr. af Grundejeren nr. 57

Denne gang med ny om

 • parkering,
 • sagsbehandling for byggesager i kommunen
 • enegispareråd
 • Kontrol af legepladser

Men desværre og dårligt nyt om ny ejendomsskat, der baseres på  de nye vurderinger, der fra 2025  også kommer til at omfatte beskatning  af fælles områder, som fx. vores anlæg. Der vil  i de kommende år blive introduceret en grundskat, som du formentlig kommer til at betale via vores grundejerforening. Læs hele bladet ved at klikke på bladet herunder Grundejeren.dk 57

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Rentefradrag vedr. vej lån i grundejerforeningen 2023 til din selvangivelse.

Sidste år betalte vi i samlet  386.759 kr. i renter på vejlånet.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget du som boligejer kan fradrage på sin selvangivelsen under punkt 44 i selvangivelsen for 2023.
 
Kort forklaring: Vejlånet er som hovedregel opdelt i forhold til matrikler og antal ejendomme på matriklen ud fra de retningslinjer, som blev vedtaget af generalforsamlingen i forbindelse med låneoptagelsen. Enkelte flerfamiliehuse har derfor en selvstændig gældspost for den enkelte ejendom.
 
For flerfamilieshuse med fælles gældspost må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles Du har altså for skatteåret 2023 mulighed for at fradrage på 2.217,- (for et én familieshus). 
Det er en betingelse at: 

A) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund,

B) Ikke  har indfriet lånet eller betalt kontant da det blev oprettet eller

C) og altså ikke bor ud til offentlig vej.

Såfremt du er flyttet fra eller til i 2023 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med de øvrige grundejere i sidste regnskabsår..

Ydelsen på vejlånet var 3900,- kr i 2023. Ud af de 3900,  kr udgør nedenstående beløb i rente kolonnen som er fradragsberetiget.

Totaler ultimo 2023 for alle deltagere i vejlånet. Restgæld Rente
  6.848.784 386.759
1 families hus på privat fællesvej (lånefinansieret) 39.252 2.217
2 familiershuse m. lånefinansiering 40.455 2.285
3 familiershuse m. lånefinansiering 41.658 2.352

Renten på lånet er fast, 5,604%. Lånet kan indfries til kurs 100 i september 2027.

Ikke nogen formue at spare i skat, men med en træk-% på 36%  vil det give knap 800,- kr retur i skat bare for at overføre et beløb til pkt 44 på selvangivelsen.  

Kassereren

 
Del på Facebook ved at klikke her:

Snerydning på vejene

Vi har desværre oplevet at vores snerydningsfirma ikke har været helt skarpe på snerydningen. Desværre fik de ikke ryddet sneen, mens det var tø, og det er nu fastkørt og iset på flere veje. Vi har været i dialog med vores snerydningsfirma og de har lovet at gøre det bedre samt foretage ekstra saltning. Det er dog tvivlsomt, hvor godt det hjælper, da saltet både kræver forholdsvis høje temperaturer og helst også at der er trafik, som bearbejder sneen/isen. Vi forventer at de retter op fremadrettet, men indtil da, må hver enkelt grundejer hjælpe til med at fjerne sne og is på egen vejdel ved egen indsats. Uanset snerydningsaftale er det den enkelte grundejers ansvar.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren, dec 2023

Så er der en nyt nr af Grundejeren.dk nr. 56 klar,  klik på billedet herunder. 

Denne gang med nyt om at

 • bo bæredygtigt eller velisoleret som vi sagde i gamle dage,
 • flagning,
 • boligskatter og vurdering,
 • retten til partshørring ved byggerier i vores forening,
  • hvor vi netop har søgt at bliver registret,  som vejejere i hele vores forening, hvilket vi ikke har været tidligere, med den konsekvens at vi ikke er blevet hørt ved byggesager. Det sker via en tinglysning på vore matrikler.
 • Er det rimeligt at vi på private veje skal betale moms af vejvedligeholdelse, når man ikke gør på det på offentlige veje?
 • Endelig er der også en artikel om at vi stadig har mulghed for, at søge og måske få tilskud, til smukke regnvandsafledningsanlæg på vores veje, hvis vi søger hurtigt.

Hvad siger medlemmerne til dette?

og meget mere, i alt 29 sider.

Del på Facebook ved at klikke her:

Grundejeren, august 2023

Så er der en nyt nr af grundejeren klar her elle klik på billedet.

Her kan du læse om vurdering, grundstørretørrelser, natur i haven og meget andet.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Vejarbejde på Jyllingvej fra lørdag den 26AUG23-01SEP23

Til naboerne omkring Jyllingevej nr. 2 – 44

Lørdag d. 26. august i uge 34 påbegynder Teknik- og Miljøforvaltningen renovering af kørebanen på Jyllingevej mellem Sallingvej og Jernbane allé. Arbejdet forventes afsluttet fredag d. 1. september i uge 35.

Arbejdet udføres i følgende tidsrum:  
I weekenden mellem d. 26.-27. august fræses kørebanen i tidsrummet fra kl. 08:00 – 20:00.
Fra mandag d. 28. august til fredag d. 1. september asfalteres der om natten i hverdagene i tidsrummet fra kl. 18.00-05.00.
Sluttidspunktet er desværre afhængigt af vejret, da det ikke er muligt at lægge ny asfalt, hvis det regner.

Jyllingevej spærres periodevis i enten ind- eller udgående retning mens arbejdet foregår. Benyt venligst omkørsel via Slotsherrensvej – Ålekistevej. I hele perioden vil der være parkeringsforbud omkring arbejdsområdet.
Den kollektive trafiks påvirkes af renoveringen, hvorfor busruterne på strækningen omlægges med arbejdet foregår. Orientering om dette kan findes via Rejseplanen eller DOT for de seneste opdateringer.

Af hensyn til trafiksikkerheden, er det vigtigt at den anviste vejskiltning følges. Arbejdet kan være støjende og støvende.
Vi håber på jeres forståelse.
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på vejvedligehold@kk.dk.

Venlig hilsen
Teknik- og Miljøforvaltningen

På KSVK bestyrelsens vegne 

Torben 
Kassererer

Del på Facebook ved at klikke her: