Hegn

Hegn giver desværre ofte anledning til stridigheder mellem grundejere, så derfor er det værd at vide, hvad ”Lov om Hegn” siger, så man undgår stridigheder.

I lovbekendtgørelse nr. 59 af 19.januar 2007 § 52 står, at København har en særlig hegnsordning:

Kapitel VII A – Hegnsordningen i København 

§ 52. Bestemmelserne i kapitel I-VII gælder ikke for Københavns kommune. I stedet gælder stk. 2-6.

Stk. 2. Borgerrepræsentationen bestemmer, hvorvidt der skal anbringes hegn i skellinien mellem grundstykker.

Stk. 3. Borgerrepræsentationen kan med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendelse fastsætte nærmere bestemmelser om:

Stk. 1 hegnspligt,

Stk. 2 hegnets art, højde og vedligeholdelse,

Stk. 3 fordeling mellem grundejerne af en pålagt hegnspligt,

Stk. 4 udnyttelse af andenmands hegn eller mur beliggende i skel. Stk. 4. Indtil bestemmelser er fastsat efter stk. 3, gælder bestemmelserne i § 16 i bygningsvedtægten af 18. december 1939 for staden København.

Stk. 5. Forbud efter stk. 2 mod anbringelse af hegn kan indbringes for by- og boligministeren. I øvrigt kan Borgerrepræsentationens afgørelser ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i medfør af stk. 2 eller de bestemmelser, der er nævnt i stk. 3 og 4. 6

Hegnsloven opererer med 2 typer hegn:

– fælleshegn, som rejses således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme,

– eget hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.

Fælleshegnets højde fastsættes normalt til max. 1,8 m. Er det et levende hegn, skal det klippes mindst én gang årligt.

For at undgå beskadigelse af hegnet, skal man holde 1 m fri langs hegnet for bevoksning.

Eget hegn mod gaden – skal plantes mindst 30 cm bag ejendommens skellinje, således at bevoksningen til stadighed kan holdes indenfor denne linje.

www.hegnsloven.dk/lov.html 

En  let læselig mægler forklaring til hegn og  Hegnsloven kan læses her