Nyt nummer af Grundejeren april 2020

Kirkestiens villakvarter er medlem af grundejeren.dk, Fællesforeningen af grundejerforeninger i København.

Foreningen har netop udgivet et nyt blad nr. 45, april 2020, med nyt om klimaveje, en retsag om fliser på bagkanten mellem grund og fortov,  foreningens årsberetning m.v.

Du kan finde bladet her.

De historisk interesserede læsere vil også bemærke at en del af foreningens lidt ældre blade, nu er tilgængelig her på webben.

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Udsættelse af generalforsamlingen

Nyhedsbrev marts  2020

 

Generalforsamling 2020

Kære grundejere
Som følge af Covid-19 begrænsningerne har vi valgt at udskyde grundejerforeningens generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes
mandag den 22. juni, kl. 19:00 i
Menighedssalen, Adventskirken,
Sallingvej 90, Vanløse.
Dørene åbnes kl. 18:30.
Af hensyn til planlægning ser vi meget gerne at I sender tilmelding senest 16. juni – vejledning står i nyhedsbrevet.
Indtil da håber vi at alle nyder det gode forårsvejr og får det bedste ud af denne meget usædvanlige situation.
De bedste hilsener
Sune
Formand
Del på Facebook ved at klikke her:

Udskydelse af generalforsamlingen

Kære grundejere

Som følge af Covid-19 begrænsningerne har vi valgt at udskyde grundejerforeningens generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes

mandag den 22. juni, kl. 19:00
i Menighedssalen, Adventskirken, Sallingvej 90, Vanløse.
Dørene åbnes kl. 18:30.

Af hensyn til planlægning ser vi meget gerne at I sender tilmelding senest 16. juni – vejledning står i nyhedsbrevet.

Indtil da håber vi at alle nyder det gode forårsvejr og får det bedste ud af denne meget usædvanlige situation.

De bedste hilsener

Sune, Formand

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyhedsbrev fra Kirkestiens Villakvarter, februar 2020

Fradragsberettigede renter 2019

I 2019 betalte vi i alt 454.192 kr. i renter på vejlånet.
Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget man, som boligejer kan fradrage på sin selvangivelse, hvis man a) bor ud til privat fællesvej inkl. hjørnegrund, b) har betalt kontant eller c) bor ud til offentlig vej.
Såfremt du er flyttet til grundejerforeningen i 2019 bedes du selv afklare fordelingen af rentefradraget med den tidligere

2019 Restgæld Rente
8.114.335 454.192
Privat fællesvej (lånefinansieret) 45.983 2.574
2 familiershuse m. lånefinansiering 47.382 2.652
3 familiershuse m. lånefinansiering 48.780 2.730
6 familiershuse m. lånefinansiering 0 0
Privat fællesvej (kontant afregnet) 1.399 78
Offentlig vej 1.399 78

Kort forklaring:

Vejlånet er opdelt på matrikler. Dvs. at vejlånet for matriklen har samme størrelse, uanset om der ligger en 1, 2, eller  3 families ejendom på matriklen.
Ejendommen med 6. lejligheder har indfriet sin lånedel i 2018.
Alle medlemmer har dog andel af den gæld, som hører til anlægget. Anlægget har 8 andele af gælden.
Dermed har alle – også dem uden vejvedligeholdelsespligt – en andel af lånet, og gæld og renteudgifter varierer alt efter, om der er et en- eller flerfamilieshus på grunden.
For flerfamilieshuse må man selv løse hvordan renteudgiften skal fordeles.
Du har mulighed for at fradrage på 2574,- (for et én familieshus). Beløbet er værdien af renteudgiften for 2019 til vejvedligeholdelselånet i foreningen. Dette beløb er fradragsberettiget under lån med flere ejere på selvangivelsen.

Kontingent

Kontingentet til Grundejerforeningen er netop opkrævet via Nets ved udgangen af januar måned 2020.

Kontingentopkrævningen er udsendt via Betalingsservice – eller girokort, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice.

Den samlede opkrævning er faldet en smule for medlemmer der deltager i vejlånet. Det skyldes at vi på generalforsamlingen i 2019 vedtog sænke bidraget med 50,- kr fra 3950,- til 3900,- kr.
Kontingent udgør stadig 650,- kr og vejvedligeholdelse på 300,- kr. som i 2019.

Den samlede betaling – for dem der betaler kontingent for en bolig, bidrag til vejvedligeholdelse samt har vejlån – ligger herefter på 4.850,- kr pr. år.

Generalforsamling 2020

planlægges afholdt  i Adventskirkens lokaler den 20. april 2020, kl. 19:00

På bestyrelsens vegne
Torben Wittchen
Kasserer

Del på Facebook ved at klikke her:

Fibernedgravning i oktober 2019 med mange billeder

Gigabit

Så er der fuld gang i nedgravningen af fiberkabel i vores grundejerforening,

Gigabit som sidste år gjorde en indsats for at få udbredt denne teknologi i Københavns villområder kom først, og fik mere end 25% tilslutning til deres tilbud om “gratis” gravning, hvis man ville betale for 5 års forbrug inden gravningen blev på begyndt.

Gigabit lovede at alle ville være oppe at køre 12 måneder efter den 1. august 2019.

Men da var de end ikke påbegyndt deres arbejde i vore område.

TDC

TDC der tidligere har haft nærmest monopol på telefon, ISDN og senest også ADSL via deres kobberkabler i vores område,  har rent faktisk helt frem til i dag med få undtagelser, dækket forbruget, men efterspørgslen på højere hastighed har været i konstant stigning, og op mod sommeren 2019, kom TDC til den erkendelse af, hvis de ikke kom igang nu, ville de tabe en god del af deres faste kunder i flere af Københavns større villaområder.

Så TDC bød ind med helt gratis gravning uden krav om tilslutning, og det er der helt sikkert mange der har sagt ja til, og derfor ser vi nu vores fine vejrenoveringsprojekt fra 2008 (hvor TDC ikke ville bekoste at lægge et tomt rør ned i vores veje, og vi grundejere ikke kunne skaffe den nødvendige tilslutning til at gøre det selv) blive gravet op i stumper og stykker.

Vejudvalget i vores forening følger op på projektet, så godt det nu er muligt, men vi undgår ikke helt at vores veje og især fortove vil blive påvirket af arbejdet.

Nord for Slotsherensvej

På min tur rundt talte jeg med en entreprenør fra TDC holdet, der nævnte at området nord for Slotsherrensvej får tilbud om fiber, når gravearbejdet på Lindholmsvej med en gasledning er afsluttet. TDC kunne ikke få lov til at grave samtidig.

Samgravning

Da projektet skulle i gang kunne bestyrelsen se en fordel i at lade de to leverandører arbejde sammen således at der ikke blev gravet præcis det samme sted to gange, så det fik vores formand, samlet parterne til at få lavet en aftale om ikke at gøre. For den udenforstående kan det måske godt se ud som om der nok var muligheder for at forbedre dette.

Problemer?

Kontakt bestyrelsen hvis der er steder du mener der er problemer der ikke løses godt nok.

Billeder fra arbejdet

Jeg var rundt med kameraet den 24. oktober 2019 for at dokumentere fremdriften og den aktuelle status på projektet, som lige nu er mest aktivt på Højstrupvej, og til slut tog jeg også en række billeder fra anlægget  med de døde nyplantede fyrretræer, og  videre ned ad Havdrupvej, Egelykkevej og de store veje på tværs.

Klik her for at se de 119 billeder fra arbejdet

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Dampning – nyt om vore fortove.

Et par informationer i forhold til ukrudt, dampning og brune streger på fortovene:

Grøn Vækst gennemførte for cirka to uger siden en omfattende mekanisk rensing af vores forkanter og fortove. Dette er faktisk ikke en del af den aftale vi har med dem om dampning, men de mente det var nødvendigt og har derfor serviceret os på denne måde. Det betyder, at vi nu er ret meget i bund mht ukrudt. Dampningen kører videre i efteråret. I forbindelse med den mekaniske rensning lavede de også en afbrænding efterfølgende. Den maskine, de har anvendt, har desværre trukket et metalspor evt fra et rør på maskinen (som nu viser sig som rust efter at det har fået vand og ilt). Derfor er der et brunt “rustspor” på en del af fortovene. Firmaet har lovet at se på, hvordan det kan fjernes igen. Personligt har jeg prøvet på en enkelt flise med en stiv kost og en tynd eddikesyreopløsning. Det hjælper en del – men vi afvener lige,at hvad GV kommer tilbage med af løsningsmodel.

Henrik Bastius Kristensen

Del på Facebook ved at klikke her:

Nyt bump på Højstrupvej

Generalforsamlingen besluttede at der skulle etableres et ekstra bump på Højstrupvej i den sydlige ende. 

Nu er vores entreprenør færdig med det nye bump, og det bliver spændende at følge udviklingen hastigheden i trafikken i området. 

Vejstykket er i de senere år ligesom de øvrige veje ned mod Jyllingevej, Havdrupvej og Egelykkevej stærkt ramt af en væsentlig øgning af mængden af parkerede biler. 

Det er helt sikkert også godt for hastigheden på vejstykket. 

Fremkommeligheden for især cyklister lider desværre under de mange parkerede biler.

På billedet ses det nyetablerede bump på et tidspunkt hvor de mange biler er ude at køre..

/Sune – formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Info fra TDC om fibernet

Hvis ikke I allerede har fået info om TDC’s arbejde med fibernet, så er her information.

TDC forventer at gå i gang med arbejdet i løbet af sommeren. Der er i forvejen nogen som vil få lagt fibernet af Giga. Begge virksomheder er informeret om at de begge ønsker at grave, så vi satser på at de ikke spænder ben for hinanden.

TDC info om fibernet.pdf

Hilsen

Sune, formand

Del på Facebook ved at klikke her:

Grønt Miljø er gået i gang.

På generalforsamlingen i april 2019 blev det besluttet, at foreningen i år får “forkanterne” ukrudtsdampet 10 gange i vækst-sæsonen.
Her i slutningen af maj har, der været dampet 2 gange.
Firmaet Grøn Vækst har meddelt os, at der i starten af vækstsæsonen stadig vil være ukrudt, der vokser. Det tager nogle gange inden planterne bliver svækket af dampningen. Senere på sommeren vil “eftervæksten” dø ud i takt med, at der har været dampet flere gange end nu.
Så man kan sige, at vi har betalt for en smukkere forkant, men at den lader vente lidt på sig. Afhængigt af ens temperament, kan og må man naturligvis stadig godt bruge 10 minutter på at tynde ud, hvis man ikke bryder sig om udsigten. Dampningen hjælper – men et par dampninger er ikke nok.
Bemærk, at det kun er forkanterne der dampes. Ukrudt i rendestenen skal man stadig selv fjerne – ligesom “bagkanten” (mellem fortov og matrikel) skal holdes “pæn”. Her er det den enkelte husejer, der kan bestemme om man ønsker græs, sten, grus eller lave planter, det skal bare vedligeholdes fortæller Henrik Kristensen.

Del på Facebook ved at klikke her: