Bestyrelsesmøde i coronaens skygge.

Tirsdag den 17. november  var det bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. Det foregik via Skype for første gang og det fungerede faktisk fint med både lyd og billede.

Snerydning

På dagordenen var der flere aktuelle emner, spændende fra snerydning, hvor vores hidtidige operatør har opsagt sin kontrakt med henvisning til Københavns kommunes krav om partikelfiltre på det benyttede materiel. Vi har fået et tilbud, som vi forsøger på at lave en kontakt udfra med firmaet Grøn Vækst. Prismodellen er lidt anderledes i dette tilbud og del vil betyde et lille fald i udgifterne, hvis det sner mindre, og en stigning hvis det sner mere. Vi håber på det første.

Der er i Vanløse grundejersammenslutning påbegyndt et arbejde mod en fælles snerydningsaftale, men det bliver tidligst til noget næste vinter 2021-22.

Kloakrenovering

Af andre emner var arbejdet med follow-up på kloak undersøgelsen fra i fjor, som nu har ført frem til en plan for arbejdet, som vejudvalget går i dialog med vores rådgiver, Peter Hartvig  om at få planlagt og budgetteret, frem til en løsning. Aftalen skal sikre at vi ikke løber i flere uplanlagte udgifter som sammenfaldet i 2019 på Højstrupvej, der endte med en udgift på  godt 78.000 kr.  Udgifterne til en renovering vil betyde en merudgift på 1000-1500 kr. pr. grundejer over de næste år, så vi komme næppe uden om en kontingentstigning i de kommende år.

Anlægget

Vi har netop bestilt 10 nåletræer til udplantning i anlægget her i efterået. Der føres en løbende oprydning og rengøring i området. Desværre er stenbænken blevet mishandlet og forsynet med grafitti ,som Erik fra bestyrelsen vil forøge at få fjernet.

Knækkede fliser udskiftes

Bestyrelsen har optalt knap 100 knækkede fliser Vi har bestilt og fået et tilbud på udskiftning af disse. Dette tilbud blev godkendt

Synlige husnumre og postkasser er lovpligtigt.

Alle huse skal have et synligt husnumre på facaden, og er facaden ikke synlig fra vejen, skal der sidde et henvisningsskilt som er synligt fra vejen. Det fulde regelsæt om husnumre kan du læse her.

Alle huse skal også have en postkasse monteret ud til vejen, som postbuddet skal kunne tilgå fra fortovet,

Del på Facebook ved at klikke her:

Vejudvalget finder 96 knækkede fliser.

Undertegnede, Erik Jønsson og Morten Widtfeldt – aka “vejudvalget” har idag talt knækkede fortovsfliser, håbløst brolæggerarbejde(læs: omlægning af fliser nødvendigt) og ujævnt lagte chaussesten på vores fortove – efter de senere års mange opgravninger. Vi har 96 knækkede fliser ! ?…- og vi igangsætter udbedringsarbejdet snarest muligt.

Henrik Bastius Kristensen

Del på Facebook ved at klikke her:

Fibernedgravning i oktober 2019 med mange billeder

Gigabit

Så er der fuld gang i nedgravningen af fiberkabel i vores grundejerforening,

Gigabit som sidste år gjorde en indsats for at få udbredt denne teknologi i Københavns villområder kom først, og fik mere end 25% tilslutning til deres tilbud om “gratis” gravning, hvis man ville betale for 5 års forbrug inden gravningen blev på begyndt.

Gigabit lovede at alle ville være oppe at køre 12 måneder efter den 1. august 2019.

Men da var de end ikke påbegyndt deres arbejde i vore område.

TDC

TDC der tidligere har haft nærmest monopol på telefon, ISDN og senest også ADSL via deres kobberkabler i vores område,  har rent faktisk helt frem til i dag med få undtagelser, dækket forbruget, men efterspørgslen på højere hastighed har været i konstant stigning, og op mod sommeren 2019, kom TDC til den erkendelse af, hvis de ikke kom igang nu, ville de tabe en god del af deres faste kunder i flere af Københavns større villaområder.

Så TDC bød ind med helt gratis gravning uden krav om tilslutning, og det er der helt sikkert mange der har sagt ja til, og derfor ser vi nu vores fine vejrenoveringsprojekt fra 2008 (hvor TDC ikke ville bekoste at lægge et tomt rør ned i vores veje, og vi grundejere ikke kunne skaffe den nødvendige tilslutning til at gøre det selv) blive gravet op i stumper og stykker.

Vejudvalget i vores forening følger op på projektet, så godt det nu er muligt, men vi undgår ikke helt at vores veje og især fortove vil blive påvirket af arbejdet.

Nord for Slotsherensvej

På min tur rundt talte jeg med en entreprenør fra TDC holdet, der nævnte at området nord for Slotsherrensvej får tilbud om fiber, når gravearbejdet på Lindholmsvej med en gasledning er afsluttet. TDC kunne ikke få lov til at grave samtidig.

Samgravning

Da projektet skulle i gang kunne bestyrelsen se en fordel i at lade de to leverandører arbejde sammen således at der ikke blev gravet præcis det samme sted to gange, så det fik vores formand, samlet parterne til at få lavet en aftale om ikke at gøre. For den udenforstående kan det måske godt se ud som om der nok var muligheder for at forbedre dette.

Problemer?

Kontakt bestyrelsen hvis der er steder du mener der er problemer der ikke løses godt nok.

Billeder fra arbejdet

Jeg var rundt med kameraet den 24. oktober 2019 for at dokumentere fremdriften og den aktuelle status på projektet, som lige nu er mest aktivt på Højstrupvej, og til slut tog jeg også en række billeder fra anlægget  med de døde nyplantede fyrretræer, og  videre ned ad Havdrupvej, Egelykkevej og de store veje på tværs.

Klik her for at se de 119 billeder fra arbejdet

 

Del på Facebook ved at klikke her:

Dampning – nyt om vore fortove.

Et par informationer i forhold til ukrudt, dampning og brune streger på fortovene:

Grøn Vækst gennemførte for cirka to uger siden en omfattende mekanisk rensing af vores forkanter og fortove. Dette er faktisk ikke en del af den aftale vi har med dem om dampning, men de mente det var nødvendigt og har derfor serviceret os på denne måde. Det betyder, at vi nu er ret meget i bund mht ukrudt. Dampningen kører videre i efteråret. I forbindelse med den mekaniske rensning lavede de også en afbrænding efterfølgende. Den maskine, de har anvendt, har desværre trukket et metalspor evt fra et rør på maskinen (som nu viser sig som rust efter at det har fået vand og ilt). Derfor er der et brunt “rustspor” på en del af fortovene. Firmaet har lovet at se på, hvordan det kan fjernes igen. Personligt har jeg prøvet på en enkelt flise med en stiv kost og en tynd eddikesyreopløsning. Det hjælper en del – men vi afvener lige,at hvad GV kommer tilbage med af løsningsmodel.

Henrik Bastius Kristensen

Del på Facebook ved at klikke her:

Grønt Miljø er gået i gang.

På generalforsamlingen i april 2019 blev det besluttet, at foreningen i år får “forkanterne” ukrudtsdampet 10 gange i vækst-sæsonen.
Her i slutningen af maj har, der været dampet 2 gange.
Firmaet Grøn Vækst har meddelt os, at der i starten af vækstsæsonen stadig vil være ukrudt, der vokser. Det tager nogle gange inden planterne bliver svækket af dampningen. Senere på sommeren vil “eftervæksten” dø ud i takt med, at der har været dampet flere gange end nu.
Så man kan sige, at vi har betalt for en smukkere forkant, men at den lader vente lidt på sig. Afhængigt af ens temperament, kan og må man naturligvis stadig godt bruge 10 minutter på at tynde ud, hvis man ikke bryder sig om udsigten. Dampningen hjælper – men et par dampninger er ikke nok.
Bemærk, at det kun er forkanterne der dampes. Ukrudt i rendestenen skal man stadig selv fjerne – ligesom “bagkanten” (mellem fortov og matrikel) skal holdes “pæn”. Her er det den enkelte husejer, der kan bestemme om man ønsker græs, sten, grus eller lave planter, det skal bare vedligeholdes fortæller Henrik Kristensen.

Del på Facebook ved at klikke her:

Hovedrengøring af fortove og veje.

I den kommende uge starter hovedrengøringen af vores fortove og veje. Firmaet Grøn Vækst har idag opsat informationer på lygtepæle og kegler, hvor der er beskrevet, at der næste onsdag og fredag, skal være fri adgang til kantstene i h.h.v. den ene og den anden side af vores veje (læs: ingen parkerede biler i den side). Den mekaniske oprensning af fortove foregår fra mandag morgen og onsdag/fredag renses der fortove og kantstene med feje- og sugemaskine. Ilægning af ny grus på veje med grusrabatter foregår i slutningen af den kommende uge. Håber på jeres velvillighed og fleksibililtet – sørg for at der ikke ligger ting på fortove og i vejkanten.

Del på Facebook ved at klikke her:

Mekanisk rensning af fortove og kantstene udføres i slutningen af marts 2019.

af bestyrelsesmedlem Henrik Kristensen

Som nævnt i foreningens netop omdelte blad (med indkaldelse til generalforsamling den 8. april 2019) har bestyrelsen besluttet, at få foretaget en tiltrængt grundrensning af fortovene dvs chaussestensbånd og kantstene samt udbedring af grusrabatterne, hvor det trænger.

Anlægsgartnerfirmet Grøn Vækst påtænker at starte arbejdet den 18. marts – og forventer at det vil pågå i cirka 10 dage. Arbejdsopgaven er fordelt i 3 etaper.

Mekanisk rensning

Føste etape omhandler en mekanisk rensning af foreningens cirka 2000 meter chaussestenskantbånd med ukrudtsbørste. Efterfølgende fjernes det afrensede ukrudt af med en fejesugebil. Denne del forventes at vare 4 dage og foretages uden, at der skal fjernes biler eller foretages afspærringer.

Fejning og rengøring af kantstene

Anden etape indebærer en fejning og rengøring af kantstene med en fejesugebil. Dette forventes at vare 2 dage, og vi skal være indstillet på at der vil være parkeringsforbud i vejenes ene side, når der renses. Grøn Vækst opstiller kegler med informationer og skiltning i god tid før arbejdet – venligst tilse, at jeres køretøjer ikke spærrer for arbejdet.

Udbedring af områder med slotsgrus der er ukrudtsødelagt

Tredje etape omfatter udbedring af de områder, hvor der er slotsgrus udlagt som toplag i forkanterne. Det ukrudstødelagte toplag skrabes af med minigraver og bortskaffes til godkendt deponi. Denne del af arbejdet kræver adgang til forkanterne på de steder, hvor der er slotsgrus, men biler kan parkere som normalt. Du kan hjælpe arbejdet ved helt generelt ikke at have noget stående på dit fortov i disse dage.

Vi forventer, at når kalenderen siger april, har vi igen toptunede og rengjorte fortove.

Dampning med minitraktor

Forslag om løbende vedligehold af de nyrenoverede fortove er sat til afstemning på generalforsamlingen. Dette vedligehold foretages med dampning fra en minitraktor og får ikke indflydelse på daglig parkering medens arbejdes udføres.

Ordbog:

 Bagkant = fra fortovsflisernes bagkant til din matrikel

Forkant = fra fortovsfliserne forkant til kantsten

Chaussestensbånd = de ”kvadratiske brosten” som på visse veje er nedlagt i forkanterne

Slotsgrus = Det grus lag, der er anvendt som toplag i forkanten på visse veje.

NB: Bagkanter rengøres ikke – det er grundejerens egen pligt at renholde denne del.

 

Del på Facebook ved at klikke her: